محاسبه انرژی مکانیکی آنلاین

تمام حقوق مادی و معنوی این ابزار متعلق به فرازگر است.

محاسبه انرژی مکانیکی آنلاین

انرژی مکانیکی

انرژی مکانیکی

 

به مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی یک سامانه گفته می‌شود. هنگامی کـه جسـمی بـا نیروهـای وارد بـر آن جابـه‌جـا می‌شود، روی جسم کار انجام شده است. نیروی لازم بـرای انجام کار ازطریق جسم دیگری تأمین می‌شود؛ بـرای مثـال هنگامی که دانش‌آموزی، کتابی را جابه‌جا می‌کند نیروی لازم برای انجام کار به وسیله دانش‌آمـوز تـأمین می‌شود. جسـم دارای نوعی از انرژی است که این انرژی، نیروی لازم بـرای انجام کار را تأمین می‌کند. دانش‌آموز دارای انـرژی پتانسـیل شیمیایی است که در غذا ذخیره شده است و این انـرژی بـه کار تبدیل می‌شود. در حین انجام کار، جسمی که کـار انجـام می‌دهد، انرژی خود را بـا جسـمی کـه روی آن کـار انجـام می‌شود، مبادله می‌کند. هنگامی کـه روی جسـم کـار انجـام می‌شود، جسم انرژی به دست می‌آورد. انرژی مکانیکی E یک سامانه، به صورت مجموع انـرژی پتانسـیل U و انـرژی جنبشـی K اجسـام درون آن تعریـف می‌شود :

\(\large E=\frac{1}{2}mv^{2}+mgH\)

که در آن :

  • \(\large \mathbf{m}\) جرم جسم و بر حسب \(\large Kg\)
  • \(\large \mathbf{v}\) سرعت جسم و بر حسب \(\LARGE \frac{m}{s^{2}}\)
  • \(\large \mathbf{g}\) شتاب گرانشی در سطح زمین و برابر است با \(9.8 \LARGE \frac{m}{s^{2}}\)
  • \(\large \mathbf{H}\) ارتفاع از سطح زمین و بر حسب \(\large m\)

ابزار آنلاین محاسبه مومنتوم

ابزار آنلاین بالا به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و انرژی مکانیکی را با توجه به داده‌های شما محاسبه می‌کند. فقط کافی است مقادیر جرم، سرعت و ارتفاع جسم را را در باکس‌های بالا پر کنید و دکمه محاسبه کن را فشار دهید. انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل از فرمول‌های زیر محاسبه می‌شوند.

انرژی جنبشی : \(\large U=mgH\)

انرژی پتانسیل : \(\large K=\frac{1}{2}mv^{2}\)

 

فرمول استفاده شده در ابزار :


\(\large E=\frac{1}{2}mv^{2}+mgH\)

نکته : لطفا زبان رایانه خود را روی انگلیسی قرار دهید.

اطلاعات ورودی


ارتفاع \(\large (H)\) بر حسب \(\large m\) جرم \(\large (m)\) بر حسب \(\large Kg\) سرعت \(\large (v)\) بر حسب \(\LARGE \frac{m}{s^{2}}\)

اطلاعات خروجی


انرژی جنبشی \(\large (K)\) بر حسب \(\large J\) انرژی پتانسیل \(\large (U)\) بر حسب \(\large J\) انرژی مکانیکی \(\large (E)\) بر حسب \(\large J\)
5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *