کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال ۹۸

کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال ۹۸

در این مطلب نمونه کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال ۹۸ جمع آوری شده است که می توانید مشاهده کنید. آزمون دکتری ۹۸ در تاریخ جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.  عناوین دروس امتحانی تخصصی هر رشته در دفترچه ثبت نام دکتری ۹۸ درج شده است. ضرایب این دروس در سال‌های اخیر تغییراتی داشته است، اما در آزمون دکتری سال ۹۸ همانند آزمون چهار سال گذشته، ضریب ۴ برای دروس تخصصی و ضریب ۱ برای هر یک از دروس عمومی درنظر گرفته شده است.

کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال 98
کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال ۹۸

ادغام کنکوری دکتری سراسری و آزاد

از سال ۱۳۹۶ به دلیل ظرفیت محدود در پذیرش دکتری و افزایش تقاضای داوطلبان برای شرکت در آزمون دکتری در این مقطع تحصیلات تکمیلی رقابت سخت و تنگاتنگی بوجود امده است لذا آزمون دکتری دانشگاه آزاد یا آزمون دکتری سراسری ادغام گردیده است.

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۱ ۸۱۹۵ ۴۸٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷
۲ ۷۶۹۱ ۶۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۵۹٫۵۸
۷ ۶۴۸۵ ۶۵٫۵۶ ۴۰ ۴۵٫۸۳
۹ ۶۳۲۷ ۵۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۵۱٫۶۷
۱۰ ۶۲۸۹ ۵۸٫۸۹ ۵۵٫۵۶ ۴۲٫۰۸
۱۲ ۶۱۹۶ ۰ ۳۸٫۸۹ ۵۴٫۵۸
۱۹ ۵۹۲۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵۵٫۸۳
۲۵ ۵۷۷۷ ۰ ۲۷٫۷۸ ۵۲٫۵
۳۳ ۵۵۳۰ ۱۴٫۴۴ ۳۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷
۳۵ ۵۳۱۷ ۲۰ ۴۶٫۶۷ ۴۰٫۸۳
۴۶ ۵۱۸۰ ۲۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ ۴۰
۵۲ ۵۱۱۰ ۶۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۵٫۴۲
۵۷ ۵۰۲۰ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۱۱ ۴۵
۶۷ ۴۸۴۶ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۴۱٫۲۵
۸۹ ۴۶۰۱ ۲۵٫۵۶ ۴۱٫۱۱ ۳۳٫۷۵
۱۲۳ ۴۱۷۰ ۳۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۲۹٫۱۷
۱۴۳ ۴۰۳۲ ۱۲٫۲۲ ۳۲٫۲۲ ۳۲٫۰۸
۱۷۴ ۳۸۱۶ ۰ ۱۴٫۴۴ ۳۵٫۴۲
۱۸۱ ۳۷۶۹ ۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۳۳٫۷۵
۱۸۹ ۳۷۲۲ ۰ ۶۰ ۲۵٫۸۳
۲۱۴ ۳۵۹۸ ۱۰ ۳۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳
۲۲۹ ۳۵۲۷ ۱۴٫۴۴ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳
۲۴۰ ۳۴۹۱ ۰ ۵۰ ۲۵٫۴۲
۲۶۷ ۳۳۴۶ ۱۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷
۳۰۱ ۳۲۰۷ -۵٫۵۵ ۱۷٫۷۸ ۲۹٫۵۸
۳۰۳ ۳۱۹۸ ۴٫۴۴ ۷۴٫۴۴ ۱۷٫۰۸
۳۳۶ ۳۱۰۴ ۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۲۲٫۰۸
۳۴۲ ۳۰۹۱ ۳۰ ۲۱٫۱۱ ۲۱٫۶۷
۳۵۰ ۳۰۷۸ ۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۲۷٫۰۸
۳۶۹ ۳۰۴۳ ۳۱٫۱۱ ۴٫۴۴ ۲۴٫۱۷
۳۸۰ ۳۰۱۲ -۳٫۳۲ ۱۲٫۲۲ ۲۸٫۴۴
۴۱۲ ۲۹۰۶ ۷۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۱۲٫۹۲
۴۱۴ ۲۹۰۴ ۱۲٫۲۲ ۱۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳
۵۰۳ ۲۶۹۱ ۱٫۱۱ ۲۴٫۴۴ ۲۲٫۰۸
۵۴۸ ۲۵۹۹ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۲٫۵
۵۵۸ ۲۵۷۷ ۲۴٫۴۴ -۱٫۱ ۲۱٫۶۷
۶۵۵ ۲۴۳۶ ۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۱۵٫۸۴
۶۷۳ ۲۴۱۴ ۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۱۷٫۵
۷۰۰ ۲۳۷۸ ۴۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۱۴٫۵۸
۸۱۶ ۲۲۳۰ ۰ ۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷
۹۵۴ ۲۰۸۹ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۶٫۲۵
۱۰۹۷ ۱۹۶۳ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۴۴ ۳٫۳۳
۱۲۰۹ ۱۸۸۶ ۲۷٫۷۸ ۲۵٫۵۶ ۹٫۱۷
۱۲۳۳ ۱۸۷۳ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱۰
۱۳۵۸ ۱۷۷۹ ۱۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۱۴٫۱۷
۲۲۷۱ ۱۳۳۷ ۱۵٫۵۶ ۱۸٫۸۹ ۷٫۰۸
۲۳۴۹ ۱۳۱۳ ۰ ۳٫۳۳ ۱۲٫۵
۳۳۱۰ ۱۰۰۶ ۰ ۲۶٫۶۷ ۵
۳۴۸۳ ۹۵۹ ۰ ۶٫۶۷ ۸٫۲۲
۴۵۲۲ ۶۸۰ ۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۱٫۶۷
۴۸۳۴ ۶۰۰ ۴٫۴۴ ۵٫۵۶ ۴٫۱۷
۵۱۲۸ ۵۲۵ ۰ -۱٫۱ ۵٫۴۲
۵۷۰۹ ۳۸۸ ۰ ۳۱٫۱۱ -۴٫۵۷

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مدیریت دولتی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۱ ۷۸۹۴ ۵۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۶۵٫۸۳
۵ ۶۱۴۰ ۶۷٫۷۸ ۴۷٫۷۸ ۴۰
۷ ۶۱۰۰ ۱۱٫۱۱ ۴۰ ۵۰٫۸۳
۲۷ ۵۱۶۹ ۰ ۲۵٫۵۶ ۴۶٫۲۵
۳۱ ۴۹۶۳ ۱۰ ۷۰ ۴۴٫۱۷
۳۵ ۴۸۹۳ ۱٫۱۱ ۲۷٫۷۸ ۴۲٫۹۲
۳۸ ۴۸۴۶ ۱۷٫۷۸ ۴۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷
۵۴ ۴۵۹۹ ۰ ۴۸٫۸۹ ۳۶٫۲۵
۵۷ ۴۵۴۱ ۷۷٫۷۸ ۳۰ ۲۵٫۸۳
۸۶ ۴۰۹۳ ۰ ۴۰ ۳۲٫۹۲
۱۰۰ ۳۹۹۴ -۲٫۲۱ ۲۷٫۷۸ ۳۴٫۵۸
۱۲۱ ۳۸۲۴ ۱۰ ۴٫۴۴ ۳۵٫۲۲
۱۲۶ ۳۷۶۲ ۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۳۲٫۰۸
۱۵۱ ۳۵۸۳ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۳۲٫۹۲
۱۷۲ ۳۴۸۱ ۰ ۱۴٫۴۴ ۳۱٫۶۷
۱۹۵ ۳۳۷۵ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۷٫۰۸
۱۹۷ ۳۳۶۱ -۲٫۲۱ ۳۲٫۲۲ ۲۷٫۵
۲۱۶ ۳۲۶۹ ۰ ۲۷٫۷۸ ۲۷٫۰۸
۲۱۹ ۳۲۴۹ ۰ ۱۷٫۷۸ ۲۸٫۷۵
۲۳۶ ۳۱۶۴ ۰ ۴۰ ۲۳٫۷۵
۲۳۹ ۳۱۴۴ ۰ ۵٫۵۶ ۳۰
۲۵۴ ۳۰۸۰ ۰ ۴۰ ۲۲٫۹۲
۲۶۳ ۳۰۵۹ ۰ ۴۵٫۵۶ ۲۱٫۶۷
۲۶۸ ۳۰۵۵ ۲٫۲۲ ۲۵٫۵۶ ۲۵
۳۶۰ ۲۷۷۸ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۲۲ ۲۲٫۰۸
۳۸۸ ۲۷۰۹ ۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۲۰٫۴۲
۳۹۴ ۲۷۰۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۲۴٫۵۸
۴۳۲ ۲۶۱۶ ۰ ۲۸٫۸۹ ۲۰٫۲۲
۴۶۰ ۲۵۴۹ ۴۳٫۳۳ ۱۴٫۴۴ ۱۵
۴۷۳ ۲۵۱۴ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۲۰٫۸۳
۵۶۹ ۲۳۵۶ ۱۷٫۷۸ ۴۷٫۷۸ ۱۱٫۲۵
۵۷۶ ۲۳۴۷ ۱۰ ۱۰ ۱۹٫۵۸
۷۲۷ ۲۱۷۲ ۰ ۴۲٫۲۳ ۱۳٫۳۲
۷۸۵ ۲۱۲۷ ۲٫۲۲ ۲۱٫۱۱ ۱۶٫۶۷
۸۰۶ ۲۱۰۹ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳
۸۹۹ ۲۰۴۹ -۱٫۱ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۸۳
۱۲۰۲ ۱۸۳۵ ۰ ۵٫۵۶ ۱۷٫۰۸
۱۲۴۳ ۱۸۱۸ -۱٫۱ ۲۱٫۱۱ ۱۴٫۱۷
۲۳۵۱ ۱۳۲۹ ۰ ۲۵٫۵۶ ۸٫۳۳
۳۲۱۴ ۱۰۷۵ -۶٫۶۶ ۶٫۶۷ ۱۰٫۴۲
۳۳۲۲ ۱۰۴۰ -۲٫۲۱ ۱۲٫۲۲ ۸٫۳۳
۴۸۷۷ ۶۱۸ -۱۵٫۵۵ ۳٫۳۳ ۷٫۹۲

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مدیریت صنعتی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۱ ۷۳۲۱ ۰ ۳۴٫۴۴ ۴۷٫۹۲
۳ ۶۵۷۸ ۹۵٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳
۶ ۶۰۵۵ ۲۴٫۴۴ ۲۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷
۹ ۵۷۱۷ ۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳
۳۳ ۴۸۳۱ -۱٫۱ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷
۳۴ ۴۷۹۸ ۸٫۸۹ ۱۵٫۵۶ ۳۱٫۳۵
۳۹ ۴۶۶۳ ۳۱٫۱۱ ۲۷٫۷۸ ۲۵٫۸۳
۴۰ ۴۶۰۹ ۳۸٫۸۹ ۵٫۵۶ ۲۷٫۵
۴۵ ۴۴۶۹ ۴۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۲۲٫۹۲
۴۹ ۴۳۴۱ ۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۲۵٫۸۳
۵۵ ۴۱۳۱ ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۲۱٫۲۵
۶۱ ۳۹۲۱ ۱۶٫۶۷ ۴۷٫۷۸ ۱۹٫۵۸
۷۳ ۳۷۴۴ ۲۲٫۲۲ ۲۱٫۱۱ ۲۱٫۲۵
۷۶ ۳۶۸۷ ۴٫۴۴ ۱۰ ۲۴٫۲۸
۸۰ ۳۶۵۹ ۲۰ ۱۵٫۵۶ ۲۱٫۶۷
۸۳ ۳۶۳۶ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۲۰٫۸۳
۸۴ ۳۶۲۴ -۱۰ ۴۶٫۶۷ ۲۰٫۸۳
۸۶ ۳۵۹۰ ۶۴٫۴۴ ۳۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳
۹۰ ۳۵۰۶ ۷۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۵٫۴۲
۹۲ ۳۴۶۸ ۰ ۵٫۵۶ ۲۴٫۱۷
۹۸ ۳۴۰۴ ۰ ۲٫۲۲ ۲۴٫۱۷
۱۲۲ ۳۰۷۴ ۳۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۲۵
۱۲۳ ۳۰۷۰ ۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۱۷٫۹۲
۱۴۵ ۲۸۹۶ ۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۷۵
۱۷۶ ۲۶۲۰ ۱۰ ۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷
۱۸۵ ۲۵۴۵ ۳٫۳۳ ۲۱٫۱۱ ۱۵
۱۹۵ ۲۴۸۷ ۰ ۲۱٫۱۱ ۱۵
۲۱۴ ۲۴۰۳ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳
۲۹۴ ۲۰۹۷ ۰ ۱۸٫۸۹ ۱۲٫۵
۳۱۵ ۲۰۱۳ ۱۰ ۲۶٫۶۷ ۹٫۵۸
۳۶۲ ۱۸۵۷ ۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۹٫۵۸
۴۲۴ ۱۶۶۴ ۱۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۷٫۹۲
۵۲۶ ۱۴۳۹ ۰ ۱۷٫۷۸ ۷٫۹۲
۱۰۲۳ ۶۳۷ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۱٫۶۷
۱۶۴۱ ۹۷- -۶٫۶۶ ۱٫۱۱ -۰٫۴۱

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۶ ۶۵۵۵ ۱۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۴۷٫۵
۸ ۶۴۸۲ ۳۰ ۳۴٫۴۴ ۴۵٫۴۲
۱۱ ۵۶۳۷ ۳۲٫۲۲ ۳۶٫۶۷ ۳۷٫۵
۱۲ ۵۵۸۸ ۱۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۴۲٫۰۸
۱۳ ۵۵۷۰ ۴۷٫۷۸ ۴۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳
۲۱ ۵۲۰۵ ۲۷٫۷۸ ۰ ۴۰٫۴۲
۲۴ ۵۱۸۱ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۲۵
۲۷ ۵۰۷۷ ۶۶٫۶۷ ۳۴٫۴۴ ۲۷٫۹۲
۳۱ ۴۹۱۴ ۰ ۲۵٫۵۶ ۳۷٫۹۲
۳۲ ۴۸۷۴ ۲۵٫۵۶ ۰ ۳۷٫۹۲
۴۷ ۴۳۵۷ ۱۵٫۵۶ ۲۵٫۵۶ ۳۰٫۸۳
۸۷ ۳۶۷۲ ۲۶٫۶۷ ۱۰ ۲۵٫۸۳
۱۵۵ ۳۱۰۲ ۰ ۳۷٫۷۸ ۲۰٫۴۲
۱۵۸ ۳۰۸۷ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۲۲٫۰۸
۲۰۸ ۲۷۹۲ ۰ ۵۲٫۲۲ ۱۵٫۴۲
۲۲۰ ۲۷۵۴ ۵۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۱۴٫۵۸

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۱ ۷۷۷۷ ۳۲٫۲۲ ۲۸٫۸۹ ۶۴٫۵۸
۲ ۶۸۶۱ ۳۴٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۵۱٫۲۵
۴ ۵۵۲۳ ۷٫۷۸ ۳۰ ۴۶٫۶۷
۱۲ ۴۹۷۰ ۳۴٫۴۴ ۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳
۱۶ ۴۷۶۰ ۱۸٫۸۹ ۰ ۴۲٫۹۲
۲۸ ۴۳۴۳ ۳۴٫۴۴ ۰ ۳۶٫۳۵
۷۳ ۳۵۶۴ ۳۰ ۳۵٫۵۶ ۲۲٫۹۲
۱۰۱ ۳۱۶۷ ۳٫۳۳ ۲۵٫۵۶ ۲۵٫۴۲
۱۱۲ ۳۰۸۲ ۵٫۵۶ ۱۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷
۱۱۶ ۳۰۴۵ ۶۴٫۴۴ ۴۰ ۱۱٫۲۵
۱۱۹ ۳۰۰۳ ۳۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۱۹٫۱۷
۱۲۸ ۲۹۲۶ ۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۱۹٫۱۷
۱۶۹ ۲۶۵۴ ۲۵٫۵۶ ۱۸٫۸۹ ۱۷٫۹۲
۱۹۴ ۲۵۳۷ ۰ ۰ ۲۴٫۵۸
۲۰۲ ۲۴۸۵ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۹٫۵۸
۲۹۴ ۲۱۱۶ ۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۸٫۷۵
۳۶۰ ۱۹۵۲ ۴۴٫۴۴ ۱۴٫۴۴ ۸٫۷۵
۳۸۳ ۱۹۱۱ ۴۴٫۴۴ ۱۰ ۹٫۱۷
۴۵۰ ۱۷۹۳ ۴۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۴٫۵۸

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مالی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۲۸ ۵۰۳۹ ۰ ۲۴٫۴۴ ۳۹٫۱۷
۶۹ ۳۶۸۸ ۰ ۲۰ ۲۸٫۳۳
۹۶ ۳۰۴۶ -۲٫۲۱ ۱۱٫۱۱ ۲۴٫۵۸
۹۷ ۳۰۴۴ ۲۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۱۳۲ ۲۶۳۳ -۲٫۲۱ ۲۷٫۷۸ ۱۸٫۳۳
۱۶۶ ۲۳۳۱ ۰ ۱۰ ۱۸٫۳۳
۱۶۷ ۲۳۲۸ ۰ ۲۷٫۷۸ ۱۵٫۴۲
۲۸۷ ۱۶۹۱ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۲٫۵
۳۹۱ ۱۳۸۴ ۱۰ ۲٫۲۲ ۱۰
۶۰۹ ۹۴۲ ۲٫۲۲ ۳۲٫۲۲ ۲٫۵
۱۱۱۴ ۴۰۶ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱٫۶۷

 

کارنامه دکتری ۹۸ مدیریت رسانه و اطلاعات

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۲ ۶۷۶۵ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۳۵

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۵ ۵۰۸۵ ۹۱٫۱۱ ۵۵٫۵۶ ۲۲٫۷۸
۱۶ ۳۹۷۷ ۶٫۶۷ ۲۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱
۱۱۲ ۱۱۱۱ ۰ ۲۷٫۷۷ ۷٫۴۴

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه گردشگری

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۳۵ ۴۲۲۶ ۳٫۳۳۳ ۳۱٫۱۱ ۳۶٫۶۷

 

کارنامه دکتری ۹۸ مجموعه آموزش مالی

 

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
۱ ۷۴۲۶ ۰ ۴۰ ۴۰٫۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *